This website will be decommissioned soon. Our new UK website is now live in Beta.

Please take a look and let us know what you think.
 • Tregele-Eng
  • Disgrifiad o'r prosiect

  • Rydym yn cynnal rhywfaint o waith cynnal a chadw hanfodol ar 77 o beilonau rhwng Tregele a'r Fali i sicrhau bod pobl leol yn parhau i gael cyflenwadau trydan dibynadwy, a sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol. Bydd ein gwaith yn cynnwys:

   • Ail-baentio’r peilonau i'w hamddiffyn rhag rhwd a difrod gan y tywydd
   • Amnewid y gwifrau a’r ynysyddion (y disgiau gwydr sy'n hongian o freichiau’r peilonau)

   Nid yw'r gwaith hwn yn golygu adeiladu peilonau newydd ac nid yw’n rhan o waith prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru i ddarparu ail gysylltiad i Wylfa Newydd.

   Bydd y gwaith paratoi yn dechrau ym mis Gorffennaf 2017 a byddwn yn gweithio ar y peilonau o fis Awst 2017 ymlaen.  Bydd y gwaith adnewyddu wedi ei gwblhau erbyn diwedd 2017.

   Bydd angen i ni godi rhywfaint o sgaffaldau ar hyd y llwybr a sefydlu swyddfa safle dros dro a mannau ar gyfer storio offer.  Rydym wedi gwneud trefniadau gyda thirfeddianwyr i wneud hyn a hefyd i gael gwared ar ein cyfarpar pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau.

   Bydd amrywiaeth o gerbydau yn mynd a dod i’r safle gyda deunyddiau, gan gynnwys faniau a lorïau.

   Tra bydd y gwaith yn cael ei wneud, bydd nifer fach o lwybrau troed yn cael eu cau. Mewn mannau ar hyd y llwybr lle mae llinellau uwchben yn pasio dros ffyrdd, bydd angen i ni hefyd roi mesurau rheoli traffig dros dro ar waith. Bydd y rhain fel arfer yn para ychydig oriau ar y tro.

   Yn ogystal, bydd angen i ni dorri’r cyflenwad trydan ambell dro. Rydym o'r farn mai dim ond am ddwy neu dair awr ar y tro a byddai hyn yn digwydd, a hynny mewn ardaloedd bach, nid ar hyd y llinell gyfan. Byddai'r rhain yn cael eu hamseru i fod mor gyfleus â phosibl.

   Byddwn bob amser yn ysgrifennu at bobl ymlaen llaw i roi gwybod iddyn nhw am achosion o gau ffyrdd dros dro neu ymyriadau i'r cyflenwad.

   Mae ein tîm cysylltiadau cymunedol ar gael tra bydd y gwaith yn cael ei gynnal ac yn barod i ateb unrhyw gwestiwn a allai fod gennych chi.

   Am wybodaeth fanylach a map o’n gwaith, cymerwch olwg ar ein bwletin cymunedol diweddaraf ar ochr dde'r dudalen.